Privacybeleid

Privacybeleid

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij dit privacybeleid opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke                                       

De gegevens worden verwerkt door

Susanne Mentink-Langenakker & Martine Deinum

Work Life Balance

info@work-life-balance.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens                                                                     

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een training of coachtraject.

Persoonsgegevens                                                                                                      

Work Life Balance verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:             

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres (Indien u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres opgeslagen op de server van het hostingbedrijf. Zonder IP-adres kan de website niet functioneren)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden
Work Life Balance verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:                  

 • Het onderhouden van contact;
 • Het leveren van diensten (training en/of coachtraject);
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, financiële afhandeling;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan eventuele opdrachtgevers;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Verzenden van mailing (indien aangemeld)
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde informatie op de website.

Waarop is de verwerking gebaseerd                                                                    

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming en om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een training of coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:    

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Verstrekking aan derden                                                                                           

Work Life Balance verstrekt uitsluitend geanonimiseerd of met uw schriftelijke toestemming informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Uitzondering hierop is om te voldoen aan een wettelijke verplichting bij een gerechtelijk bevel.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren                                                   

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Het versturen van nieuwsbrieven: uw e-mailadres wordt opgeslagen voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@work-life-balance.nl
 • Inhoudelijke gegevens van een coachtraject worden na 7 jaar verwijderd.
 • Trajectrelevante gegevens qua datum en duur van de gesprekken worden na 10 jaar verwijderd.
 • NAW en contactgegevens blijven in het klantenbestand staan.
 • Deze bewaartermijnen eindigen na boven genoemde jaren, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen                                    

Work Life Balance hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Work Life Balance heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat (te herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url), zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Iedere persoon die bij Work Life Balance toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Heeft u een vermoeden van misbruik? Neem dan contact op via info@work-life-balance.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Work Life Balanceanalyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics, waarbij het IP-adres niet zichtbaar is. Meer informatie hierover is verderop in deze verklaring te lezen).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics                                                              

Omdat Work Life Balance graag wil weten hoe bezoekers de website gebruiken en om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, wordt Google Analytics gebruikt. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Work Life Balance kan u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Uw rechten                                                    

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

info@work-life-balance.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 november 2020.

Copy link
Powered by Social Snap